Keten


coördinatie

Om samenwerking tussen de participerende organisaties te bewerkstelligen, heeft iedere organisatie een zogenaamde ketencoördinator.

Iedere zes weken komen de ketencoördinatoren samen om casuïstiek te bespreken en afspraken te maken over zorgtrajecten. Reeds bij aanmelding van een cliënt bij één van de ketenpartners wordt, uiteraard in overleg met het cliëntsysteem, nagedacht over een levensloopbestendig traject van zorg en onderwijs of dagbesteding. Als er verschillende organisaties hetzij gelijktijdig, hetzij achtereenvolgens betrokken zijn bij de cliënt, worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.

De ketencoördinatoren hebben binnen de eigen instelling het mandaat om bindende afspraken te maken over de stappen die in het zorgtraject gezet worden en de daarbij benodigde inzet van personeel, expertise en middelen.

Ook buiten de zes wekelijkse overlegmomenten om weten ketencoördinatoren elkaar te vinden voor het organiseren van zorgtrajecten.

Voorlichting


en scholing

Binnen de keten zijn twee programma's ontwikkeld. Ze zijn ontwikkeld na inventarisatie van al aanwezige programma's voor deskundigheids-bevordering binnen de ketenpartners en na studie van de gebruikte methodieken binnen ketenorganisaties.

meer

Keten


coördinatie

Om samenwerking tussen de partici-perende organisaties te bewerkstelligen, heeft iedere organisatie een zogenaamde ketencoördinator. Iedere zes weken komen de ketencoördinatoren samen om casuïstiek te bespreken en afspraken te maken over zorgtrajecten voor kinderen.

meer